G─žaliex ir-Russja qed tinvadi l-Ukrajna

A─žbarijiet Ukraina-Russja

Gwerra Ukraina-Russja: L-Ag─žar Xenarju (u l-A─žjar Ka┼╝)

Ukraina gwerra Russja
Isma! Artiklu moqri minn LifeLine Media AI Darius.
Isma! Artiklu moqri minn LifeLine Media AI Emily.

GARANZIJA TAL-FATT-CHECK (Referenzi): [Dritt mis-sors: 1 sors] [Websajt tal-Gvern: 1 sors] [Awtorit├á g─žolja u websajts ta' fidu─őja: sors 1]

03 ta' Marzu 2022 | Permezz Richard Ahern - Il-gwerra fl-Ukrajna tkompli bir-Russja tibg─žat aktar truppi minkejja li qed isiru ta─žditiet g─žall-pa─ői.

L-inva┼╝joni forsi mhux se tippjana g─žal Putin peress li l-Ukraini g─žamlu re┼╝istenza qawwija.

Madankollu, aktar truppi jinsabu fi triqthom bÔÇÖkonvoj taÔÇÖ 40 mil taÔÇÖ vetturi korazzati Russi jersaq malajr lejn il-kapitali Ukrena, Kyiv.

Kienu jsiru ta─ždidiet taÔÇÖ pa─ői bejn l-Ukrajna u r-Russja, i┼╝da ftit li xejn sar progress bÔÇÖPutin baqaÔÇÖ sod fuq it-talbiet tieg─žu.

X'se ji─íri wara?

Hawnhekk hawn l-anali┼╝i tag─žna tas-sitwazzjoni, ippre┼╝entata f'┼╝ew─í xenarji probabbli, l-ag─žar xenarju, u l-a─žjar ka┼╝.

ag─žar xenarju

L-ag─žar xenarju huwa skura, i┼╝da sfortunatament, hemm possibbilt├á reali li din hija biss il-bidu ta 'gwerra ─žafna akbar, potenzjalment gwerra dinjija.

Allura hawn immorru...

Fl-ag─žar xenarju, it-ta─žditiet taÔÇÖ pa─ői attwali se jkissru fil-jiem li ─íejjin. L-Ukrajna ddeskriviet it-ta─žditiet b─žala "diffi─őli" mag─žhom Putin i┼╝omm sod fuq it-talbiet tieg─žu li jiddi┼╝arm lill-Ukrajna u ji┼╝gura li qatt ma jissie─žbu fin-NATO.

Ming─žajr ebda tama ta' ri┼╝oluzzjoni pa─őifika, Putin se jg─žolli l-vanta─í─í u jibg─žat aktar truppi.

Sfortunatament, il-fatt tal-kwistjoni huwa li r-Russja tisboq ─žafna mill-Ukrajna fit-truppi. Putin huwa mag─žruf li g─žandu temper u se jag─žmel minn kollox biex jirba─ž. Jekk ji─íi frustrat bir-re┼╝istenza, x'aktarx se jkompli jibg─žat truppi, tkun xi tkun l-ispi┼╝a tal-─žajja, sakemm ikisser l-Ukrajna u jie─žu f'idejh.

F'dan ix-xenarju, Putin se jilg─žab ma─žmu─í, kif di─í├á hu, i┼╝da se tmur g─žall-ag─žar. Huwa se jordna lill-armata tieg─žu biex timmira g─ža─ő-─őivili u tu┼╝a kull arma brutali g─žad-dispo┼╝izzjoni tieg─žu biex til─žaq l-g─žan tieg─žu.

L-Ukrajna tistaÔÇÖ ┼╝┼╝omm g─žal ─íimg─ža o─žra, i┼╝da eventwalment, Putin se jikseb il-kontroll tal-Ukrajna, bÔÇÖ─žafna ─žajjiet militari u ─őivili mitlufa.

Hawn x'ji─íri wara...

Ir-Russja se tinstalla gvern pupazz li se jwie─íeb lil Putin, u kwalunkwe ─őivili li jirre┼╝isti se jintbag─žat il-─žabs jew jinqatel.

Il-president tal-Ukrajna, Volodymyr Zelensky, se ji─í─íieled sal-a─ž─žar i┼╝da eventwalment jinqabad. FÔÇÖdan ix-xenarju, Putin xÔÇÖaktarx irid jag─žmel e┼╝empju pubbliku taÔÇÖ Zelensky.

Zelensky se ji─íi ppro─őessat fÔÇÖÔÇťqorti kangarooÔÇŁ Russa u misjub ─žati taÔÇÖ ÔÇť─íeno─őidjuÔÇŁ, hekk kif Putin isemmiha. Se narawh ikkundannat g─žal g─žomru l-─žabs, jew ag─žar minn hekk, e┼╝egwiti biex jarawh id-dinja. Putin jiggverna bil-bi┼╝aÔÇÖ u jrid jibg─žat messa─í─í ─őar li hu kollox jistaÔÇÖ, sabiex inkunu nistg─žu niggarantixxu li dan se jixxandar lill-poplu tar-Russja, l-Ukrajna, u d-dinja kollha.

Bl-Ukrajna ta─žt il-kontroll Russu, g─žadu improbabbli li Putin jitfaÔÇÖ sieq fuq kwalunkwe ─žamrija tan-NATO ÔÇö irid lir-Russja Sovjetika lura, i┼╝da ma jridx it-Tielet Gwerra Dinjija. Bl-istess mod, g─žall-istess ra─íuni, il-pajji┼╝i tan-NATO xÔÇÖaktarx se jaraw kif ir-Russja tie─žu fuq l-Ukrajna ming[ajr ma bag[at suldat wie[ed ji;;ieled kontra Russu.

Hawn kif tmur g─žall-ag─žar:

Sabiex jie─žu l-Ukrajna, Putin jordna li l-armi kollha jintu┼╝aw g─žad-dispo┼╝izzjoni tieg─žu, inklu┼╝i l-armi ─őiberneti─ői. Il-hackers Russi se jibag─žtu malware malizzju┼╝ fi─ő-─őiberspazju Ukrain biex ifixklu l-grilja tal-ener─íija u l-infrastruttura militari.

L-esperti di─í├á skoprew tip ─ídid taÔÇÖ malware li jiddi┼╝attiva l-kompjuter li ntu┼╝a flimkien mal-attakk militari tar-Russja.

Il-problema bl-attakki ─őiberneti─ői hija li l-viruses tal-kompjuter ma jifhmux il-fruntieri tan-NATO. F'xenarju katastrofiku, nistg─žu naraw attakk ─őibernetiku Russu mniedi fuq l-Ukrajna jinfirex a─ő─őidentalment mi─ő-─őiberspazju f'pajji┼╝ tan-NATO.

Pajji┼╝i tan-NATO li jmissu mal-Ukrajna, b─žall-Polonja u r-Rumanija, jistg─žu jintlaqtu minn attakki ─őiberneti─ői Russi li kienu mmirati lejn l-Ukrajna. Jekk virus tal-kompjuter Russu jattakka infrastruttura b─žal sptarijiet f'dawn il-pajji┼╝i, jistg─žu jintilfu ─žafna ─žajjiet.

F'dan l-ag─žar xenarju, ir-Russja a─ő─őidentalment to─žro─í attakk ─őibernetiku fuq pajji┼╝ tan-NATO. Il- Segretarju ─áenerali tan-NATO qal fil-passat li "─őiberattakk serju jista' jwassal g─žall-Artikolu 5, fejn attakk kontra alleat wie─žed ji─íi ttrattat b─žala attakk kontra kul─žadd."

Din tkun gwerra dinjija, ir-Russja kontra t-30 pajji┼╝ tan-NATO.

Dan huwa l-aktar xenarju probabbli li jista' j─íib lill-pajji┼╝i kollha tan-NATO fi gwerra mar-Russja.

Imur g─žall-ag─žar:

B─žal ─žafna esperti jemmnu li l-immani─í─íjar taÔÇÖ Biden Afganistan inkura─í─íjat lil Putin biex jattakka lill-Ukrajna, it-te─žid tar-Russu tal-Ukrajna se j─že─í─íe─í I─ő-─Őina biex tinvadi t-Tajwan.

Bin-NATO fi gwerra mar-Russja, i─ő-─Őina se tara din b─žala l-opportunit├á tad-deheb tag─žha biex til─žaq l-g─žan tag─žha li taqbad it-Tajwan. I─ő-─Őina tibda attakk militari fuq skala s─ži─ža fuq it-Tajwan u mbag─žad il-pajji┼╝i tal-punent ji─íru biex jg─žinu lin-nies tat-Tajwan.

F'dan ix-xenarju, i─ő-─Őina u r-Russja jaraw ghadu komuni u jiffurmaw alleanza. Il-Belarus di─í├á qed tg─žin lil Putin mal-Ukrajna u naturalment se ting─žaqad maÔÇÖ din l-alleanza.

It-Tielet Gwerra Dinjija se tkun in-NATO vs l-alleanza tar-Russja, i─ő-─Őina u l-Belarus.

Jekk it-Tielet Gwerra Dinjija tistax tara l-u┼╝u ta 'armi nukleari hija possibbilt├á, i┼╝da g─žadha improbabbli ─žafna. Kull pajji┼╝ jaf li l-gwerra nukleari hija t-tmiem g─žal kul─žadd, u fortunatament, id-de─ői┼╝joni li titnieda armi nukleari fl-a─ž─žar mill-a─ž─žar tinsab f'idejn il-militar ta' pajji┼╝. Anke fÔÇÖxenarju fejn Putin kien mi─ínun, mÔÇÖg─žandux l-unika awtorit├á li jniedi arma nukleari ming─žajr approvazzjoni militari.

Dan huwa l-aktar xenarju probabbli tal-ag─žar ka┼╝.

L-a─žjar xenarju

Nispi─ő─őa fuq nota aktar ottimista, ejja niddiskutu l-a─žjar xenarju.

Sfortunatament, issa li Putin nieda inva┼╝joni fuq skala s─ži─ža, l-ebda xenarju mhu ideali peress li ─žajjiet di─í├á huma mitlufa.

L-a─žjar xenarju jista' jara t-ta─žditiet ta' pa─ői attwali jikkonkludu b'ri┼╝oluzzjoni mhux vjolenti, g─žalkemm dan jidher dubju┼╝ meta wie─žed iqis l-im─íieba attwali ta' Putin.

L-a─žjar xenarju probabbli huwa li l-Ukrajna tkompli r-re┼╝istenza qawwija tag─žha bl-g─žajnuna ta 'provvisti illimitati u armi avvanzati min-NATO. Il-pajji┼╝i tan-NATO jirnexxilhom iwasslu dawn il-provvisti u l-armi lill-poplu Ukrain bÔÇÖvelo─őit├á rekord, li jippermetti lill-Ukrajna teqred l-armata Russa.

Jekk il-pajji┼╝i tan-NATO jistg─žu jistabbilixxu mod effi─őjenti kif jipprovdu lill-Ukrajna b'armi illimitati, ir-Russja l-ewwel tibda tispi─ő─őa ming─žajr ri┼╝orsi.

─áie stmat li l-inva┼╝joni qed tiswa lir-Russja $20 biljun kuljum.

Flimkien maÔÇÖ aktar sanzjonijiet ekonomi─ői, Putin se jispi─ő─őa bla flus u jara lil pajji┼╝u jeg─žreq fÔÇÖabbiss. Ir-Russja mhux se tkun tistaÔÇÖ tiffinanzja l-inva┼╝joni bÔÇÖmod indefinit, u jekk l-Ukrajna tistaÔÇÖ ┼╝┼╝omm bi┼╝┼╝ejjed, Putin ma jkollux g─ža┼╝la ─žlief li jieqaf.

Putin mhux se jieqaf fa─őilment u forsi ma jimpurtahx minn kemm jintilfu ─žajjiet, i┼╝da jekk jippersisti bÔÇÖinva┼╝joni li r-Russja ma tifla─žx aktar, l-appo─í─í politiku tieg─žu jibda jiddi┼╝integra. Minkejja s-setg─ža tieg─žu fuq ir-Russja, il-konsulenti u l-─íenerali mill-qrib tieg─žu se jibdew iduru fuqu.

Dak li ntqal ...

Huwa aktar probabbli li mhux se jasal g─žal dak il-punt g─žaliex huwa intelli─íenti bi┼╝┼╝ejjed biex jieqaf qabel ma jeqred kompletament ir-Russja ma─žbuba tieg─žu.

L-Ukraina u l-president tag─žha di─í├á wrew kura─í─í u re┼╝iljenza tal-bi┼╝a'. Jekk l-alleati jistg─žu jiksbu l-provvisti u l-armi me─žtie─ía lill-poplu Ukrain malajr bi┼╝┼╝ejjed, jistg─žu jifil─žu din l-inva┼╝joni sakemm Putin jikser il-kont bankarju tar-Russja.

Dak hu l-a─žjar xenarju u dak li lkoll qed nitolbu g─žalih.

G─žandna b┼╝onn l-g─žajnuna TIEG─ŽEK! A─žna nwasslulkom l-a─žbarijiet mhux i─ő─őensurati g─žal FREE, i┼╝da nistg─žu nag─žmlu dan biss grazzi g─žall-appo─í─í tal-qarrejja leali b─žad INTI! Jekk temmen fil-libert├á tal-kelma u tgawdi a─žbarijiet reali, jekk jog─ž─íbok ikkunsidra li tappo─í─íja l-missjoni tag─žna billi isir patrun jew billi tag─žmel a donazzjoni taÔÇÖ darba hawn. % 20 ta KOLLHA il-fondi jing─žataw lill-veterani!

Dan l-artikolu huwa possibbli biss grazzi g─žal tag─žna sponsors u patruni!

X'inhi r-Reazzjoni TIEG─ŽEK?
Happy
Happy
38 %
Sad
Sad
38 %
E─ő─őitati
E─ő─őitati
0 %
Bi ng─žas
Bi ng─žas
13 %
Angry
Angry
13 %
Surprise
Surprise
0 %

─áEWWA Kap taÔÇÖ Putin: G─ŽALIEX ir-Russja qed Tinvadi l-Ukrajna?

G─žaliex ir-Russja qed tinvadi l-Ukrajna

Il-fehim tal-psikolo─íija ta 'Puttinu tikxef il-verit├á dwar il-gwerra tal-Ukrajna Russja li l-midja mainstream mhux qed tg─židlek.

Isma! Artiklu moqri minn LifeLine Media AI Darius.
Isma! Artiklu moqri minn LifeLine Media AI Emily.

GARANZIJA TAL-FATT-CHECK (Referenzi): [Dritt mis-sors: 2 sorsi] [Websajt tal-Gvern: 1 sors] [Awtorit├á g─žolja u websajt affidabbli: sors 1]

25 ta' Frar 2022 | Permezz Richard Ahern - Id-dinja qamet nhar il-─Žamis g─žall-a─žbar li r-Russja kienet nediet inva┼╝joni fuq skala s─ži─ža tal-Ukrajna.

L-ag─žar bi┼╝g─žat tag─žna saru realt├á...

Fl-24 ta' Frar 2021, Putin beda "operazzjoni militari spe─őjali" fl-Ukrajna, u bag─žat truppi fil-pajji┼╝ biex "jiddimilitarizzaw u jiddena┼╝ifikaw l-Ukrajna".

Fil-qosorÔÇŽ

Putin qal li l-gvern Ukren huwa mmexxi minn "neo-Nazis" li wettqu "─íeno─őidju" g─žal tmien snin. Dikjarazzjoni taÔÇÖ Putin qal li m'g─žandux il-─žsieb li jokkupa l-Ukrajna, i┼╝da sempli─őement, "jipprote─íi n-nies" mill-"umiljazzjoni u ─íeno─őidju".

Putin bag─žat messa─í─í taÔÇÖ tkessi─ž lil kwalunkwe pajji┼╝ li jistaÔÇÖ jinda─žal fÔÇÖdin l-operazzjoni:

"Ir-rispons tar-Russja se jkun immedjat u jwassalkom g─žal konsegwenzi li qatt ma ffa─ő─őjajt fl-istorja tieg─žek."

Minkejja l-a─žbarijiet sensazzjonali kollha dwar il-kunflitt, ftit li xejn il-mezzi tax-xandir prin─őipali spjegaw xÔÇÖinhi l-lo─íika taÔÇÖ Putin, minkejja li qal lill- dinja a─ž─žar sena.

Jekk irridu xi tama li nevitaw it-Tielet Gwerra Dinjija, huwa vitali li nifhmu l-ilmenti tieg─žu aktar milli nwarrbuhom b─žala ─íenn ta─žbit, irrispettivament minn kemm ikunu ┼╝baljati.

Ejja nag─žtu ─žarsa fil-fond fil-psikolo─íija taÔÇÖ Putin billi mmorru direttament lejn is-sors, il-Kremlin.

G─žaliex ir-Russja invadiet l-Ukrajna?

F'Lulju 2021, Putin ippubblika esej fuq il-websajt uffi─őjali tal-Kremlin (b─žalissa mnaqqsa min─žabba attakki ─őiberneti─ői) fejn iddiskuta ÔÇťl-unit├á storika tar-Russi u l-UkrainiÔÇŁ. L-essay kien diskussjoni fil-fond dwar l-istorja tar-Russja u l-Ukrajna u kif Putin jinterpretaha.

L-essay jag─žti ─žarsa ─őara lejn il-motivi taÔÇÖ Putin, xi ─ža─ía li l-midja prin─őipali ma ddiskutewx. I─ő-─őavetta biex nifhmu dan il-kunflitt hija li Putin mhux sempli─őiment ─íenn ifittex id-demm i┼╝da li r-ra─íunijiet tieg─žu huma kkalkulati.

Tifhem dan:

Ir-realt├á hi li huwa rari li xi ─žadd jie─žu azzjoni motivat mill-─ža┼╝en pur bl-intenzjoni unika li jikkaw┼╝a tbatija. "It-triq g─žall-infern hija witta b'intenzjonijiet tajbin" - l-atro─őitajiet ─žafna drabi jsiru minn nies li jemmnu li qed jag─žmlu t-tajjeb.

Putin jemmen li qed jag─žmel il-─ža─ía tajba g─žall-poplu tar-Russja u li l-gvern Ukren huwa l-─ža┼╝en. Ma jimpurtax kemm hu mg─žawwe─í, g─žandu interpretazzjoni tal-istorja li qattaÔÇÖ ─žafna, probabbilment wisq ─žin jikkontempla.

G─žaliex Putin irid l-Ukrajna?

L-artiklu tieg─žu tal-2021 jibda bil-premessa tat-twemmin tieg─žu li r-Russja u l-Ukrajna huma "s─ži─ž wie─žed". Jistqarr li r-Russi u l-Ukraini "huma kollha dixxendenti tar-Russu l-Qadim" u kienu marbutin sewwa bil-lingwa wa─žda tar-"Russu Qadim".

Putin jg─žid li "l-Ukrajna moderna hija kompletament il-prodott tal-era Sovjetika" u li huwa fatt "─őar kristall" li "ir-Russja nsterqet" mill-art wara x-xoljiment tal-Unjoni Sovjetika fl-1991.

Madankollu, mill-1991 sal-2013, Putin jiddeskrivi kif ir-Russja g─žarfet lill-Ukrajna u ÔÇťg─žamlet ─žafnaÔÇŁ biex tg─žinha ÔÇťtistabbilixxi ru─žha b─žala pajji┼╝ indipendenti.ÔÇŁ Jitkellem dwar kif l-ekonomija tal-Ukrajna rnexxiet matul dan il-perjodu u li mar-Russja ÔÇť┼╝viluppaw b─žala sistema ekonomika wa─ždaÔÇŁ.

"L-Ukrajna kienet ikollha potenzjal kbir" bil-kooperazzjoni tar-Russja u "hija e┼╝empju g─žall-Unjoni Ewropea li g─žandha t─žares lejh."

Imma dak fil-passat...

Mill-2014, dan mÔÇÖg─žadux il-ka┼╝ skont Putin. Putin issa jiddeskrivi lill-Ukrajna b─žala l-qoxra taÔÇÖ dak li qabel kienet u ÔÇťl-ifqar pajji┼╝ tal-EwropaÔÇŁ.

Fl-2014, rajna l- Rivoluzzjoni Ukraina, fejn serje ta 'avvenimenti vjolenti li jinvolvu dimostranti, il-president seduta tal-Ukrajna, Viktor Yanukovych, alleat mill-qrib ta' Putin, tke─ő─őa, u l-gvern tke─ő─őa. Putin qies it-twaqqig─ž taÔÇÖ Yanukovych b─žala illegali u ma g─žarafx il-gvern il-─ídid.

Dan kien il-punt kritiku fi┼╝-┼╝mien meta Putin ra lill-Ukrajna ssir theddida g─žar-Russja.

Mill-2014, Putin jemmen li l-pajji┼╝i tal-punent u┼╝aw l-Ukrajna fÔÇÖÔÇťlog─žba ─íeopolitika perikolu┼╝a mmirata biex tibdel lill-Ukrajna fÔÇÖbarriera bejn l-Ewropa u r-Russja, mog─ždija kontra r-Russja.ÔÇŁ

Putin jib┼╝aÔÇÖ li din is-ÔÇťspringboardÔÇŁ qed tintu┼╝a biex tid─žol fil-fruntieri tar-Russja, partikolarment jekk l-Ukrajna kellha ting─žaqad mal-alleanza tan-NATO.

X'inhi n-NATO?

il Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (NATO) hija alleanza militari taÔÇÖ 30 pajji┼╝, 28 minn dawn huma pajji┼╝i Ewropej (inklu┼╝ il- Ir-Renju Unit), flimkien mal-Istati Uniti u l-Kanada. In-NATO hija ftehim taÔÇÖ sigurt├á kollettiva fejn il-membri jaqblu li jiddefendu lil xulxin jekk ji─íu attakkati minn parti esterna.

Jekk l-Ukrajna tissie─žeb fin-NATO, tibbenefika minn protezzjoni militari minn kwalunkwe inva┼╝joni.

Minkejja kundanna dinjija ta 'l-inva┼╝joni ta' l-Ukraina, ir-ra─íuni pajji┼╝i b─žall- Stati Uniti ma skjerjawx truppi fl-Ukrajna biex jipprote─íu l-fruntiera huwa min─žabba li mhix parti min-NATO.

Jirri┼╝ulta minn dan:

Wie─žed jifhem, mil-lat taÔÇÖ inva┼╝joni, g─žaliex Putin ikun daqshekk kontra li l-Ukrajna tissie─žeb fin-NATO. Jekk Putin invada pajji┼╝ tan-NATO, 30 pajji┼╝ bÔÇÖsa─ž─žtu jirritaljaw kontrih. F'dan ix-xenarju jkun impossibbli li l-Ukrajna ter─ía' tg─žaqqad mar-Russja.

Fl-essay taÔÇÖ Putin, huwa tkellem ukoll dwar kif il-gvern Ukren qed ikabbar mibeg─žda lejn ir-Russja.

ÔÇťIllum, il-patrijott 'tajjeb' tal-Ukrajna huwa biss dak li jobg─žod lir-Russja. Barra minn hekk, l-istat tal-Ukrajna kollu, kif nifhmuha a─žna, huwa propost li jkompli jinbena esklussivament fuq din l-idea.ÔÇŁ

L-essay tal-2021 jikkonkludi billi jg─žid li "is-sovranit├á vera tal-Ukrajna hija possibbli biss bi s─žubija mar-Russja."

G─žaliex ir-Russja qed tattakka lill-Ukrajna ÔÇö Il-linja tal-qieg─ž

Putin qed jolqot waqt li l-─žadid ja─žraq qabel ma l-Ukrajna jkollha l-possibbilt├á li tissie─žeb fin-NATO g─žax kull attakk fuq pajji┼╝ tan-NATO jibda bla dubju it-Tielet Gwerra Dinjija. Putin jaf li r-Russja ma jkollha ebda ─őans kontra l-militar taÔÇÖ 3 pajji┼╝, inklu┼╝ l-Istati Uniti.

It-twemmin ewlieni taÔÇÖ Putin huwa li l-Ukrajna tappartjeni lir-Russja abba┼╝i tal-interpretazzjoni tieg─žu tal-istorja. 

G─žaliex ir-Russja qed tinvadi l-Ukrajna? G─žal Putin huwa sempli─ői...

"G─žax a─žna poplu wie─žed" - Vladimir Putin

G─žandna b┼╝onn l-g─žajnuna TIEG─ŽEK! A─žna nwasslulkom l-a─žbarijiet mhux i─ő─őensurati g─žal FREE, i┼╝da nistg─žu nag─žmlu dan biss grazzi g─žall-appo─í─í tal-qarrejja leali b─žad INTI! Jekk temmen fil-libert├á tal-kelma u tgawdi a─žbarijiet reali, jekk jog─ž─íbok ikkunsidra li tappo─í─íja l-missjoni tag─žna billi isir patrun jew billi tag─žmel a donazzjoni taÔÇÖ darba hawn. % 20 ta KOLLHA il-fondi jing─žataw lill-veterani!

Dan l-artikolu huwa possibbli biss grazzi g─žal tag─žna sponsors u patruni!

X'inhi r-Reazzjoni TIEG─ŽEK?
Happy
Happy
38 %
Sad
Sad
38 %
E─ő─őitati
E─ő─őitati
0 %
Bi ng─žas
Bi ng─žas
13 %
Angry
Angry
13 %
Surprise
Surprise
0 %

Politics

L-a─ž─žar a─žbarijiet mhux i─ő─őensurati u opinjonijiet konservattivi fl-Istati Uniti, ir-Renju Unit, u l-politika globali.

tikseb l-a─ž─žar

Negozju

A─žbarijiet tan-negozju reali u mhux i─ő─őensurati minn madwar id-dinja.

tikseb l-a─ž─žar

Finanzi

A─žbarijiet finanzjarji alternattivi b'fatti mhux i─ő─őensurati u opinjonijiet imparzjali.

tikseb l-a─ž─žar

li─íi

Anali┼╝i legali fil-fond tal-a─ž─žar pro─őessi u stejjer kriminali minn madwar id-dinja.

tikseb l-a─ž─žar
Ing─žaqad mad-diskussjoni!

G─žal aktar diskussjoni, ing─žaqad bl-esklussiv tag─žna forum hawn!

Abbona
Notifika ta '
mistieden
6 kummenti
Newest
Oldest ─Žafna Ivvutaw
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha
MaryLuther
MaryLuther
Sieg─ža 1 ilu

[ ING─ŽAQAD MAG─ŽNA ]
Minn mindu bdejt bin-negozju online tieg─ži naqla '$90 kull 15-il minuta. Jidher inkredibbli imma int mhux se ta─žfer lilek innifsek jekk ma ti─ő─őekkjahx.
G─žal aktar dettall ┼╝ur FTU─Ž DAN SITE__________ http://Www.OnlineCash1.com

Monique
Monique
Jum 1 ilu

Qed inda─ž─žal 88 bucks kull sieg─ža g─žal ─žin tal-komponenti tal-pitturi b'laptop. I issa m'g─žadx qatt nemmen li huwa sa─žansitra potenzjali i┼╝da l-eqreb buddy tieg─ži sar sxs jaqla '$ 31 k fi 3 ─íimg─žat ming─žajr problemi li tag─žmel dan Pinnacle jipprovdi minbarra hi fer─žana li ting─žaqad. ┼╗ur g─žal informazzjoni ─ídida dwar il-marka spanking Fuq
jivvja─í─íaw wara l-artikoluÔÇöÔÇöÔÇö>> http://Www.SmartJob1.com

Last edited 1 day ago by Monique
Becky Thurmond
Becky Thurmond
Jiem ilu 3

Issa qed nag─žmel aktar minn 350 dollaru kuljum billi na─ždem online mid-dar ming─žajr ma ninvesti l-ebda flus. Ing─žaqad f'din il-link li tpo─í─íi xog─žol issa u ibda taqla' ming─žajr ma tinvesti jew tbig─ž xejn....... 
IX-XORTI T-TAJBA..____ http://Www.HomeCash1.Com

Editjat l-a─ž─žar jumejn ilu minn Becky Thurmond
Becky Thurmond
Becky Thurmond
Jiem ilu 3

Issa qed nag─žmel aktar minn 350 dollaru kuljum billi na─ždem online mid-dar ming─žajr ma ninvesti l-ebda flus. Ing─žaqad f'din il-link li tpo─í─íi xog─žol issa u ibda taqla' ming─žajr ma tinvesti jew tbig─ž xejn....... 
IX-XORTI T-TAJBA..____ http://Www.HomeCash1.Com

Editjat l-a─ž─žar jumejn ilu minn Becky Thurmond
Lenida
Lenida
1 xahar ilu

kbira

jed
jed
6 xhur ilu

meta nikklikkja fuq ─áEWWA Kap taÔÇÖ Putin: G─ŽALIEX ir-Russja qed Tinvadi l-Ukrajna?ma ji─íri xejn. KIF nista 'nikseb biex tilg─žab?

6
0
N─žobb il-─žsibijiet tieg─žek, jekk jog─ž─íbok ikkummenta.x