Banner tal-aħbarijiet mingħajr ċensura ta' LifeLine Media

Regoli tal-privatezza

A. Introduzzjoni

Il-privatezza tal-viżitaturi tal-websajt tagħna hija importanti ħafna għalina, u aħna impenjati li nissalvagwardjawha. Din il-politika tispjega x'se nagħmlu bl-informazzjoni personali tiegħek.

Il-kunsens tagħna għall-użu tal-cookies skont it-termini ta’ din il-politika meta żżur il-websajt tagħna għall-ewwel darba jippermettilna nużaw il-cookies kull darba li żżur il-websajt tagħna.

B. Kreditu

Dan id-dokument inħoloq permezz ta' mudell minn SEQ Legal (seqlegal.com)

u modifikat minn Website Planet (www.websiteplanet.com)

C. Ġbir ta' informazzjoni personali

It-tipi ta’ informazzjoni personali li ġejjin jistgħu jinġabru, jinħażnu u jintużaw:

informazzjoni dwar il-kompjuter tiegħek inkluż l-indirizz IP tiegħek, il-lokazzjoni ġeografika, it-tip u l-verżjoni tal-brawżer, u s-sistema operattiva;

informazzjoni dwar iż-żjarat tiegħek għal u l-użu ta’ din il-websajt inkluż is-sors ta’ riferiment, it-tul taż-żjara, il-fehmiet tal-paġna, u l-mogħdijiet tan-navigazzjoni tal-websajt;

informazzjoni, bħall-indirizz elettroniku tiegħek, li ddaħħal meta tirreġistra mal-websajt tagħna;

informazzjoni li ddaħħal meta toħloq profil fuq il-websajt tagħna—per eżempju, ismek, stampi tal-profil, sess, għeluq is-snin, status tar-relazzjoni, interessi u passatempi, dettalji edukattivi, u dettalji tal-impjieg;

informazzjoni, bħal ismek u l-indirizz elettroniku, li inti ddaħħal sabiex twaqqaf abbonamenti għall-emails u/jew newsletters tagħna;

informazzjoni li ddaħħal waqt li tuża s-servizzi fuq il-websajt tagħna;

informazzjoni li tiġi ġġenerata waqt li tuża l-websajt tagħna, inkluż meta, kemm-il darba, u taħt liema ċirkostanzi tużaha;

informazzjoni relatata ma’ kull ħaġa li tixtri, servizzi li tuża, jew transazzjonijiet li tagħmel permezz tal-websajt tagħna, li tinkludi ismek, indirizz, numru tat-telefon, indirizz tal-email, u dettalji tal-karta ta’ kreditu;

informazzjoni li tpoġġi fuq il-websajt tagħna bl-intenzjoni li tippubblikaha fuq l-internet, li tinkludi l-isem tal-utent tiegħek, stampi tal-profil, u l-kontenut tal-postijiet tiegħek;

informazzjoni li tinsab fi kwalunkwe komunikazzjoni li tibgħatilna bl-email jew permezz tal-websajt tagħna, inkluż il-kontenut tal-komunikazzjoni u l-metadata tagħha;

kwalunkwe informazzjoni personali oħra li tibgħatilna.

Qabel ma tiżvelalna l-informazzjoni personali ta’ persuna oħra, trid tikseb il-kunsens ta’ dik il-persuna kemm għall-iżvelar kif ukoll għall-ipproċessar ta’ dik l-informazzjoni personali skont din il-politika

D. L-użu tal-informazzjoni personali tiegħek

Informazzjoni personali sottomessa lilna permezz tal-websajt tagħna se tintuża għall-għanijiet speċifikati f'din il-politika jew fuq il-paġni rilevanti tal-websajt. Nistgħu nużaw l-informazzjoni personali tiegħek għal dan li ġej:

l-amministrazzjoni tal-websajt u n-negozju tagħna;

tippersonalizza l-websajt tagħna għalik;

li tippermetti l-użu tiegħek tas-servizzi disponibbli fuq il-websajt tagħna;

nibagħtulek oġġetti mixtrija permezz tal-websajt tagħna;

provvista ta' servizzi mixtrija permezz tal-websajt tagħna;

tibgħat dikjarazzjonijiet, fatturi, u tfakkir tal-ħlas lilek, u tiġbor ħlasijiet mingħandek;

nibagħtulek komunikazzjonijiet kummerċjali mhux ta' kummerċjalizzazzjoni;

jibgħatlek notifiki bl-email li inti tlabt speċifikament;

nibagħtulek in-newsletter bl-email tagħna, jekk tlabtu (tista' tinfurmana fi kwalunkwe ħin jekk m'għadekx teħtieġ in-newsletter);

nibagħtulek komunikazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni relatati man-negozju tagħna jew in-negozji ta’ partijiet terzi magħżula bir-reqqa li naħsbu li jistgħu jkunu ta’ interess għalik, bil-posta jew, fejn inti ftiehem speċifikament ma’ dan, permezz ta’ email jew teknoloġija simili (tista’ tinfurmana fuq kwalunkwe ħin jekk m'għadekx teħtieġ komunikazzjonijiet ta' marketing);

jipprovdu lil partijiet terzi b'informazzjoni statistika dwar l-utenti tagħna (iżda dawk il-partijiet terzi mhux se jkunu jistgħu jidentifikaw xi utent individwali minn dik l-informazzjoni);

tittratta mistoqsijiet u lmenti magħmula minn jew dwarek relatati mal-websajt tagħna;

inżommu l-websajt tagħna sigura u tipprevjeni l-frodi;

il-verifika tal-konformità mat-termini u l-kundizzjonijiet li jirregolaw l-użu tal-websajt tagħna (inkluż il-monitoraġġ tal-messaġġi privati ​​mibgħuta permezz tas-servizz tal-messaġġi privati ​​tal-websajt tagħna); u

użi oħra.

Jekk tissottometti informazzjoni personali għall-pubblikazzjoni fuq il-websajt tagħna, aħna se nippubblikaw u inkella nużaw dik l-informazzjoni skont il-liċenzja li tagħtina.

Is-settings tal-privatezza tiegħek jistgħu jintużaw biex jillimitaw il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni tiegħek fuq il-websajt tagħna u jistgħu jiġu aġġustati bl-użu tal-kontrolli tal-privatezza fuq il-websajt.

Aħna mhux se, mingħajr il-kunsens espress tiegħek, nipprovdu l-informazzjoni personali tiegħek lil xi parti terza għall-marketing dirett tagħhom jew ta' kwalunkwe parti terza oħra.

E. L-iżvelar ta' informazzjoni personali

Nistgħu niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe impjegat, uffiċjali, assiguraturi, konsulenti professjonali, aġenti, fornituri jew sottokuntratturi tagħna kif raġonevolment meħtieġ għall-għanijiet stabbiliti f'din il-politika.

Nistgħu niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe membru tal-grupp ta' kumpaniji tagħna (dan ifisser is-sussidjarji tagħna, il-kumpanija holding aħħarija tagħna u s-sussidjarji kollha tagħha) kif raġonevolment meħtieġ għall-finijiet stabbiliti f'din il-politika.

Nistgħu niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek:

sal-punt li aħna mitluba nagħmlu hekk bil-liġi;

b'konnessjoni ma' kwalunkwe proċedimenti legali li għaddejjin jew prospettivi;

sabiex nistabbilixxu, jeżerċitaw, jew niddefendu d-drittijiet legali tagħna (inkluż l-għoti ta’ informazzjoni lil oħrajn għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-frodi u t-tnaqqis tar-riskju tal-kreditu);

lix-xerrej (jew xerrej prospettiv) ta’ kwalunkwe negozju jew assi li qed (jew qed nikkontemplaw) inbiegħu; u

lil kwalunkwe persuna li raġonevolment nemmnu li tista’ tapplika għal qorti jew awtorità kompetenti oħra għall-iżvelar ta’ dik l-informazzjoni personali fejn, fl-opinjoni raġonevoli tagħna, tali qorti jew awtorità tkun raġonevolment probabbli li tordna l-iżvelar ta’ dik l-informazzjoni personali.

Ħlief kif ipprovdut f'din il-politika, aħna QATT se nipprovdu l-informazzjoni personali tiegħek lil partijiet terzi.

F. Trasferimenti internazzjonali tad-dejta

L-informazzjoni li niġbru tista’ tiġi maħżuna, ipproċessata fi, u ttrasferita bejn kwalunkwe pajjiż li fih noperaw sabiex inkunu nistgħu nużaw l-informazzjoni skont din il-politika.

L-informazzjoni li niġbru tista’ tiġi trasferita lejn il-pajjiżi li ġejjin li m’għandhomx liġijiet dwar il-protezzjoni tad-dejta ekwivalenti għal dawk fis-seħħ fiż-Żona Ekonomika Ewropea: l-Istati Uniti tal-Amerika, ir-Russja, il-Ġappun, iċ-Ċina u l-Indja.

Informazzjoni personali li inti tippubblika fuq il-websajt tagħna jew tissottometti għall-pubblikazzjoni fuq il-websajt tagħna tista 'tkun disponibbli, permezz tal-internet, madwar id-dinja. Ma nistgħux nipprevjenu l-użu jew l-użu ħażin ta’ tali informazzjoni minn oħrajn.

Inti taqbel espressament mat-trasferimenti ta' informazzjoni personali deskritti f'din it-Taqsima F.

G. Iż-żamma ta' informazzjoni personali

Din it-Taqsima G tistabbilixxi l-politiki u l-proċedura tagħna dwar iż-żamma tad-dejta, li huma mfassla biex jgħinu jiżguraw li nkunu konformi mal-obbligi legali tagħna rigward iż-żamma u t-tħassir tal-informazzjoni personali.

Informazzjoni personali li nipproċessaw għal kwalunkwe skop jew skopijiet m'għandhiex tinżamm għal aktar żmien milli huwa meħtieġ għal dak l-iskop jew dawk l-għanijiet.

Mingħajr preġudizzju għall-artikolu G-2, aħna normalment inħassru data personali li taqa' taħt il-kategoriji stabbiliti hawn taħt fid-data/ħin stipulati hawn taħt:

tip ta' data personali se titħassar fi żmien 28 jum

Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta’ din it-Taqsima G, aħna se nżommu dokumenti (inklużi dokumenti elettroniċi) li jkun fihom data personali:

sal-punt li aħna mitluba nagħmlu hekk bil-liġi;

jekk nemmnu li d-dokumenti jistgħu jkunu rilevanti għal kwalunkwe proċedimenti legali li għaddejjin jew prospettivi; u

sabiex nistabbilixxu, jeżerċitaw, jew niddefendu d-drittijiet legali tagħna (inkluż l-għoti ta’ informazzjoni lil oħrajn għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-frodi u t-tnaqqis tar-riskju tal-kreditu).

H. Sigurtà tal-informazzjoni personali tiegħek

Aħna se nieħdu prekawzjonijiet tekniċi u organizzattivi raġonevoli biex nipprevjenu t-telf, l-użu ħażin, jew l-alterazzjoni tal-informazzjoni personali tiegħek.

Aħna se naħżnu l-informazzjoni personali kollha li tipprovdi fuq is-servers tagħna sikuri (protetti minn password u firewall).

It-tranżazzjonijiet finanzjarji elettroniċi kollha li jsiru permezz tal-websajt tagħna se jkunu protetti bit-teknoloġija tal-kriptaġġ.

Inti tirrikonoxxi li t-trażmissjoni ta' informazzjoni fuq l-internet hija intrinsikament sigura, u ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà tad-dejta mibgħuta fuq l-internet.

Int responsabbli li żżomm kunfidenzjali l-password li tuża biex taċċessa l-websajt tagħna; mhux se nitolbuk il-password tiegħek (ħlief meta tidħol fil-websajt tagħna).

I. Emendi

Nistgħu naġġornaw din il-politika minn żmien għal żmien billi nippubblikaw verżjoni ġdida fuq il-websajt tagħna. Għandek tiċċekkja din il-paġna kultant biex tiżgura li tifhem kwalunkwe tibdil f'din il-politika. Nistgħu ninnotifikawk dwar bidliet f'din il-politika bl-email jew permezz tas-sistema ta' messaġġi privati ​​fuq il-websajt tagħna.

J. Drittijiet tiegħek

Tista' tagħtina struzzjonijiet biex nipprovdulek kwalunkwe informazzjoni personali li nżommu dwarek; l-għoti ta’ tali informazzjoni se jkun soġġett għal dan li ġej:

Il-provvista ta' evidenza xierqa tal-identità tiegħek.

Nistgħu nżommu informazzjoni personali li inti titlob sal-punt permess mil-liġi.

Tista' tagħtina struzzjonijiet fi kwalunkwe ħin biex ma nipproċessawx l-informazzjoni personali tiegħek għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.

Fil-prattika, normalment int jew taqbel espressament bil-quddiem mal-użu tagħna tal-informazzjoni personali tiegħek għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni, jew aħna nagħtuk opportunità li tagħżel li ma tużax l-informazzjoni personali tiegħek għal skopijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.

K. Websajts ta' partijiet terzi

Il-websajt tagħna tinkludi hyperlinks għal, u dettalji ta', websajts ta' partijiet terzi. Aħna m'għandna l-ebda kontroll fuq, u m'aħniex responsabbli għalihom, il-politiki u l-prattiki tal-privatezza ta' partijiet terzi.

L. Taġġorna l-informazzjoni

Jekk jogħġbok għarrafna jekk l-informazzjoni personali li nżommu dwarek tridx tiġi kkoreġuta jew aġġornata.

M. Cookies

Il-websajt tagħna tuża cookies. Cookie hija fajl li fih identifikatur (sensiela ta’ ittri u numri) li jintbagħat minn web server lil web browser u jinħażen mill-browser. L-identifikatur imbagħad jintbagħat lura lis-server kull darba li l-browser jitlob paġna mis-server. Il-cookies jistgħu jkunu jew cookies “persistenti” jew cookies ta’ “sessjoni”: cookie persistenti tinħażen minn web browser u tibqa’ valida sad-data ta’ skadenza stabbilita tagħha, sakemm ma titħassarx mill-utent qabel id-data ta’ skadenza; cookie tas-sessjoni, min-naħa l-oħra, tiskadi fl-aħħar tas-sessjoni tal-utent, meta l-web browser jingħalaq. Il-cookies tipikament ma fihom ebda informazzjoni li tidentifika utent personalment, iżda informazzjoni personali li aħna naħżnu dwarek tista’ tkun marbuta mal-informazzjoni maħżuna fi u miksuba mill-cookies. 

L-ismijiet tal-cookies li nużaw fuq il-websajt tagħna, u l-għanijiet li għalihom jintużaw, huma stabbiliti hawn taħt:

nużaw Google Analytics u Adwords fuq il-websajt tagħna biex nirrikonoxxu kompjuter meta utent iżur il-websajt / issegwi l-utenti hekk kif jinnavigaw il-websajt / nippermettu l-użu ta 'shopping cart fuq il-websajt / intejbu l-użabilità tal-websajt / janalizzaw l-użu tal-websajt / jamministra l-websajt / jipprevjeni l-frodi u jtejjeb is-sigurtà tal-websajt / jippersonalizza l-websajt għal kull utent / immira reklami li jistgħu jkunu ta’ interess partikolari għal utenti speċifiċi / jiddeskrivu l-iskop(ijiet)};

Ħafna mill-browsers jippermettulek tirrifjuta li taċċetta cookies—per eżempju:

fl-Internet Explorer (verżjoni 10) tista’ timblokka l-cookies billi tuża s-settings ta’ override tal-immaniġġjar tal-cookies disponibbli billi tikklikkja “Għodda,” “Għażliet tal-Internet”, “Privatezza,” u mbagħad “Avvanzata”;

fil-Firefox (verżjoni 24) tista’ timblokka l-cookies kollha billi tikklikkja “Għodda,” “Għażliet,” “Privatezza,” tagħżel “Uża settings tad-dwana għall-istorja” mill-menu drop-down, u tneħħi l-marka “Aċċetta cookies minn siti”; u

fil-Chrome (verżjoni 29), tista’ timblokka l-cookies kollha billi taċċessa l-menu “Ippersonalizza u tikkontrolla”, u tikklikkja “Settings”, “Uri settings avvanzati” u “Settings tal-kontenut”, u mbagħad tagħżel “Imblokka s-siti milli jistabbilixxu kwalunkwe data. ” taħt l-intestatura “Cookies”.

L-imblukkar tal-cookies kollha se jkollu impatt negattiv fuq l-użabilità ta’ ħafna websajts. Jekk timblokka l-cookies, ma tkunx tista' tuża l-karatteristiċi kollha fuq il-websajt tagħna.

Tista' tħassar cookies diġà maħżuna fuq il-kompjuter tiegħek—per eżempju:

fl-Internet Explorer (verżjoni 10), trid tħassar manwalment il-fajls tal-cookie (tista’ ssib struzzjonijiet biex tagħmel dan fuq http://support.microsoft.com/kb/278835 );

f’Firefox (verżjoni 24), tista’ tħassar il-cookies billi tikklikkja “Għodda”, “Għażliet” u “Privatezza”, imbagħad tagħżel “Uża settings tad-dwana għall-istorja”, tikklikkja “Uri l-Cookies”, u mbagħad tikklikkja “Neħħi l-Cookies Kollha”. ; u

fil-Chrome (verżjoni 29), tista’ tħassar il-cookies kollha billi taċċessa l-menu “Ippersonalizza u tikkontrolla”, u tikklikkja “Settings”, “Uri settings avvanzati” u “Clear data browsing”, u mbagħad tagħżel “Ħassar cookies u sit ieħor”. u d-dejta tal-plug-in” qabel tikklikkja “Clear browsing data.”

It-tħassir tal-cookies ikollu impatt negattiv fuq l-użabilità ta’ ħafna websajts.

IKKUNTATJANA

Għal aktar informazzjoni dwar il-prattiki ta 'privatezza tagħna, jekk ikollok xi mistoqsijiet, jew jekk tixtieq tagħmel ilment, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz ta' e-mail fuq Richard@lifeline.news, ċempel fuq +44 7875 972892, jew bil-posta billi tuża d-dettalji pprovduti hawn taħt:

LifeLine Media™, Richard Ahern, 77 Old Wyche Road, Malvern, Worcestershire, WR14 4EP, ir-Renju Unit.

Politics

L-aħħar aħbarijiet mhux iċċensurati u opinjonijiet konservattivi fl-Istati Uniti, ir-Renju Unit, u l-politika globali.

tikseb l-aħħar

Negozju

Aħbarijiet tan-negozju reali u mhux iċċensurati minn madwar id-dinja.

tikseb l-aħħar

Finanzi

Aħbarijiet finanzjarji alternattivi b'fatti mhux iċċensurati u opinjonijiet imparzjali.

tikseb l-aħħar

liġi

Analiżi legali fil-fond tal-aħħar proċessi u stejjer kriminali minn madwar id-dinja.

tikseb l-aħħar