Haters Liberali: 8 Modi li JAW-DROPPING biex Jiddibattu Xellug u REB─Ž (Fa─őilment)

Inti marid u g─žajjien li ti─íi abbu┼╝at mill-liberali?

Haters liberali kif jiddibattu xellugi

Wasal i┼╝-┼╝mien li toqg─žod KO lill-haters liberali tieg─žek!

Hawn il-cheat-sheet tieg─žek biex tqatta' l-liberali f'bi─ő─őiet f'dibattitu!

GARANZIJA TAL-FATT-CHECK (Referenzi): [Dokument taÔÇÖ ri─őerka rivedut mill-pari: 1 sors] [─áurnal akkademiku: 1 sors] [Websajt tal-Gvern: 1 sors] [Statistika uffi─őjali: 2 sorsi] [Websajts ta' awtorit├á g─žolja u ta' fidu─őja: 3 sorsi] 

12 Lulju 2021 | By Richard Ahern ÔÇô Ejja jaqb┼╝u dritt ─íewwa...

Il-liberali qed isiru aktar stupidi, rrabjati, u vjolenti maÔÇÖ kull jum li jg─žaddi. Dan jag─žmilha aktar diffi─őli minn qatt qabel biex jiddibattihom ming─žajr ma jinbidel fi ─ílieda bis-sikkina (tinkwetax li m'g─žandhomx pistoli).

Huwa ag─žar minn hekk g─žalkemm:

Huwa kwa┼╝i impossibbli li titkellem ma 'liberali ming─žajr ma jqajmu l-"privile─í─í abjad" tieg─žek, anki jekk m'intix abjad. Konversazzjonijiet ─őivilizzati max-xellug huma sfortunatament xi ─ža─ía tal-passat. 

Mument ta' silenzju jekk jog─ž─íbok:

Irridu niftakru wkoll li hemm nies hemmhekk li g─žandhom jo─žor─íu liberali, din hija sitwazzjoni estremament diqa, u rridu niftakru f'dawn l-eroj li jissagrifikaw lilhom infushom kuljum.  

Kif tistg─žu timma─íinaw...

B─žala websajt tal-a─žbarijiet konservattiva u kumpanija tal-midja, a─žna jkollna ─žafna haters liberali li j─žallu l-abbu┼╝ fuq il-midja so─őjali tag─žna u YouTube. 

Dan wassalna na─žsbu...

G─žandu jkun hemm erwie─ž foqra o─žra hemmhekk li jie─ždu s-sehem ─íust tag─žhom ta 'mibeg─žda tax-xellug, g─žalhekk dan l-artikolu huwa g─žalihom. 

Ara kif tirba─ž argument ma 'liberali u tqatta' l-ideolo─íija politika tal-─íenn tag─žhom f'bi─ő─őiet. 

Dawn il-pariri g─žad-dibattitu fuq ix-xellug se jkunu utli kemm jekk tkun f'dibattitu formali ─őivilizzat, f'log─žba ta' g─žajjat ÔÇőÔÇőma' student tal-kulle─í─í b'xag─žar ro┼╝a, jew f'argument b'qawsalla li huma/trollhom fuq Twitter. 

Ag─žlaq i─ő-─őinturin tas-sigurt├á tieg─žek g─žax dan se jbiddel ─žajtek u forsi r-relazzjoni tieg─žek (jiddispja─őini) g─žal dejjem!  

Werrej (aqbe┼╝ g─žal):

 1. L-istorja mhix min-na─ža tag─žhom
 2. Biden di─í├á g─žamel l-affarijiet
 3. Tib┼╝ax li tikseb personali
 4. Jekk i─íibu l-etika, intom i─íibu l-abort
 5. Ix-xjenza wkoll mhix ─žabiba tag─žhom
 6. ─Žallihom i─žaffru lilhom infushom ─ío toqba
 7. Privile─í─í liberali, mhux privile─í─í abjad
 8. Jekk jhedduk, ftakar biss min g─žandu l-armi tan-nar

Konklu┼╝joni ÔÇö Il-linja tal-qieg─ž

Is-so─őjali┼╝mu u l-komuni┼╝mu dejjem fallew

1) L-istorja mhix min-na─ža tag─žhom

Wie─žed mill-ewwel su─í─íerimenti tag─žna biex nirb─žu lil liberali f'argument huwa li nippuntawhom lejn l-istorja. G─židilhom jaqraw ktieb tal-istorja g─žax is-so─őjetajiet tax-xellug (so─őjali┼╝mu u komuni┼╝mu) dejjem fallew. 

Ix-xellug i─žobb jg─žajjat ÔÇőÔÇőÔÇťNA┼╗I!ÔÇŁ fil-konservattivi, i┼╝da l-verit├á hi li r-re─íim Na┼╝ista ─áermani┼╝ kien forma taÔÇÖ so─őjali┼╝mu, mag─žruf b─žala so─őjali┼╝mu nazzjonali. Demokrati─ői b─žal Bernie Sanders, li huwa kburi li jsejja─ž lilu nnifsu b─žala so─őjalista g─žadhom ma fehmux dan. 

G─žadu mhux konvint?

L-Unjoni Sovjetika, immexxija mill-infami Joseph Stalin, hija e┼╝empju taÔÇÖ re─íim komunista tax-xellug estrem impenjat biex Marxi┼╝mu-Lenini┼╝mu li g─žal darb'o─žra fallew miserably. Huwa importanti wkoll li wie─žed jinnota li ta─žt Stalin, l-istori─ői jistmaw li r-re─íim qatel aktar minn 6 miljun ru─ž, probabbilment aktar.

Hawn hu l-kicker:

Ir-re─íimi komunisti tax-xellug estrem fallew tant ─ža┼╝in li l-Wikipedija ddedikat pa─ína kbira lil ÔÇťQtil tal-massa ta─žt re─íimi komunistiÔÇŁ, li huma sbie─ž isej─žu ÔÇťdemo─őidjuÔÇŁ.

Id-darba li jmiss tkun f'argument ma' demokrat xellugi, staqsihom g─žaliex it-terminu "demo─őidju" je┼╝isti u huwa u┼╝at ─žafna mix-xjenzati politi─ői, i┼╝da m'hemm l-ebda ─ža─ía b─žal "konservcide" jew "republicide"?

Smack! Li se jag─žlquhom!

Is-so─őjetajiet tax-xellug/so─őjalisti/komunisti dejjem fallew u s-so─őjetajiet konservattivi/kapitalisti dejjem rnexxew. 

L-istorja titkellem ─žafna dwar xÔÇÖja─ždem u xÔÇÖma ja─ždimx, taf l-istorja tieg─žek tas-so─őjali┼╝mu u l-komuni┼╝mu, u hekk tiddibatti fuq ix-xellug u teqredhom.

─áewwa Stalins kampijiet tax-xog─žol furzat gulag
─áewwa l-kampijiet tax-xog─žol furzat taÔÇÖ Stalin, immexxija mill-Gulag.

2) Biden diġà F'd affarijiet up

It-tfal ┼╝g─žar jintefg─žu minn fuq il-─žajt tal-fruntiera, bi┼╝g─žat tal-inflazzjoni, splod prezzijiet tal-gass, u magna tal-gaffe. 

Wie─žed mill-pariri tag─žna biex niddibattu liberali huwa li nindikaw kif Biden qered il-pajji┼╝ f'inqas minn sitt xhur. G─žalkemm se jippruvaw jg─židulek li l-affarijiet huma kbar ta─žt Biden, g─žandek statistika fuq in-na─ža tieg─žek. 

Huwa sempli─ői...

Urihom il-prezzijiet tal-gass u qabbilhom maÔÇÖ meta Trump kien fil-kariga. Urihom il- tbassir tar-rata tal-inflazzjoni u s-sa─ž─ža tad-dollaru Amerikan, u qabbilha maÔÇÖ meta Trump kien fil-kariga. Urihom dan il-video taÔÇÖ tnejn tfajliet ┼╝g─žar jintefg─žu minn fuq il-fruntiera minn kuntrabandisti u j─íibhom ifittxu xi ─ža─ía simili li ─írat ta─žt Trump (ma jsibu xejn!). Tista 'anki turihom il-librerija tag─žna ta' Biden gaffes, kull diskors li jag─žmel Biden huwa mess s─ži─ž! 

Il-prova tinsab kullimkien li Biden falla u li l-affarijiet kienu a─žjar ta─žt Trump. Urihom dik il-prova u hekk tirba─ž argument mal-liberali!

Prezzijiet tal-petrol fuq is-sena li g─žaddiet
Prezzijiet tal-ga┼╝olina matul l-a─ž─žar sena. It-terminu ta' Biden beda fl-20 ta' Jannar 2021.

G─žaliex il-liberali huma daqshekk mibeg─žda?

3) Tib┼╝ax li tikseb personali

G─žaliex il-liberali huma daqshekk mibeg─žda?

Ma nafx, imma li naf hu li l-liberali malajr isiru personali meta tiddiskuti u trid tkun lest li tolqot lura, iebes. 

Hawn il-─ža─ía kbira:

Il-liberali huma snowflakes, b'differenza minnek, konservattiv iebsa, il-liberali malajr jibku u ji─íru lejn il-mommy tag─žhom. Dan jag─žtik vanta─í─í de─ői┼╝iv fejn jid─žlu insulti. 

Ftakar li l-ewwel t─žallihom jiksbu personali, jekk i┼╝ommuha ─őivilizzata, allura g─žandek ukoll. 

I┼╝da, jekk ma jag─žmlux hekk...

Imbag─žad ─žalliha RIP. Ftakar biss li l-liberali huma partikolarment sensittivi dwar id-dehra tag─žhom (─íeneralment huma sfidati bil-wi─ő─ő), ─žafna drabi huma awto-loathing u huma dejjem ver─íni bi kwistjonijiet mommy. Jekk huma bojod, tista 'ssejja─žhom bojod, teqridhom. 

Immira xi wa─žda minn dawn il-karatteristi─ői u jekk id-dibattitu jsir personali, ikollok ittrattat. 

Twissija! Arma tal-a─ž─žar g─ža┼╝la...

Kelma taÔÇÖ twissija hawnhekk peress li ma kontx ─őert jekk ninkludix dan g─žax jistaÔÇÖ jikkaw┼╝a ─žsara psikolo─íika irriversibbli lix-xellugija jew i─í─íieg─želhom iwe─í─íg─žu lilhom infushom. 

Madankollu, jekk liberali jsir estremament di┼╝gustanti, tistaÔÇÖ tqabbadhom apposta. Din hija arma qawwija jekk tintu┼╝a bil-g─žaqal, kun ┼╝gur li ti─ő─őekkja l-bijo taÔÇÖ Twitter tag─žhom biex tara xÔÇÖinhu l-pronom preferut tal-─íeneru tag─žhom u mbag─žad isej─žilhom l-oppost. 

Jekk l-affarijiet isiru di┼╝gustanti, hekk wie─žed jiddibatti demokratiku.

4) Jekk i─íibu l-etika, int trabbi l-abort

Meta jiddiskutu l-liberali u jsej─žulkom "bla qalb", ifakkruhom biss li huma l-partit li qed jimbotta biex l-abort tard ikun legalizzat. Ta─žt l-isku┼╝a tad-drittijiet tan-nisa, ix-xellug irid jippromwovi l-irqaq tat-trabi ri─ílejn b'ri─ílejn mill-va─íina. 

Huwa veru:

Ix-xellugija ma jridux li─íijiet dwar l-abort u hija ─ža┼╝ina kemm tidher. G─židilhom biex jirri─őerkaw pro─őeduri ta 'abort kirur─íiku, urihom dan l-artikolu li g─žamilna fuqu abort tard, jew urihom xi vidjows fuq l-internet fejn tobba jispjegaw il-pro─őedura

Urihom il-ka┼╝ tal-abortista Kermit Gosnell, li qatlu trabi li baqg─žu ─žajjin mill-abort billi qatg─žu l-ispina tag─žhom bl-imqass. Irrimarka l-ka┼╝ ta Gianna Jessen, wie─žed mill-─žafna superstiti tal-abort. 

Meta l-liberali jg─židu li l-konservattivi huma bla qalb billi jimbuttaw il-piena tal-mewt, ftakar biss li l-uni─ői kriminali li jie─ždu l-piena tal-mewt huma l-ag─žar assolutament. Qed nitkellmu dwar qtil tal-massa, stupraturi, u pedofili hawnhekk - dan m'huwiex paragun ma' ─žajja fil-─íuf li ma g─žamlet xejn ─ža┼╝in. 

Hija pro─őedura sickening, u l-ma─í─íoranza tan-nies ma setg─žux jifil─žu jarawha. Sakemm il-liberali ma jkunx moralment ritardat (─žafna minnhom g─žalkemm) allura jsibuha diffi─őli biex jargumentaw mieg─žek. 

Jekk l-affarijiet isiru eti─ői, dak hu kif tittratta max-xellug.

VIDEO: Kif Tiddibattu Lix-Xellug u tirba─ž (FA─ŐLI)

G─žaliex il-liberali huma daqshekk stupidi?

5) Ix-xjenza wkoll mhix ─žabiba tag─žhom

G─žaliex il-liberali huma daqshekk stupidi?

G─žax ma jifhmux ix-xjenza! 

Il-konservattivi u r-Repubblikani huma l-partiti reali tax-xjenza. G─žall-bidu, ftakar li l-va─ő─őin ─íie ┼╝viluppat ta─žt il-President Trump, Biden m'g─žamel xejn! 

Xi drabi, l-a─žjar mod biex tirba─ž argument huwa b'fatti iebsa, statistika, u xjenza. 

Ejja nie─ždu s-su─í─íett tas-sessi b─žala e┼╝empju...

Ix-xjenza turi b'mod inekwivoku li hemm biss ┼╝ew─í sessi, anki jekk injoraw id-dehra fi┼╝ika, is-sess tieg─žek huwa miktub fid-DNA tieg─žek. 

─Žu kwalunkwe ─őellula minn ─íismek u ibg─žatha lil laboratorju g─žal test ─íenetiku ÔÇö i─ő-─őelloli kollha tieg─žek se jkollhom l-istess 46 kromo┼╝oma. Tnejn minn dawk il-kromo┼╝omi huma l-'kromo┼╝omi tas-sess'; huma jiddeterminaw liema sess int. Jekk g─žandek ┼╝ew─í kromo┼╝omi X (XX), inti mara, u jekk g─žandek kromo┼╝omi X wie─žed u kromo┼╝omi Y wie─žed (XY), inti ra─íel. 

Sakemm ma tkunx qed titkellem dwar (li x-xellug mhumiex) persenta─í─í ┼╝g─žir ─žafna ta 'nies li jitwieldu b'anormalit├á ─íenetika, allura huwa daqshekk sempli─ői. 

Ix-xjenza tg─žid: 2 sessi! 

Hemm ukoll tunnellati taÔÇÖ dejta minn bijolo─íisti u psikologi li jiddokumentaw id-differenzi bejn l-ir─íiel u n-nisa. Mhux biss is-sessi huma bijolo─íikament differenti, i┼╝da hemm differenzi fil-personalit├á li ─íew ippruvati! 

Dawn id-differenzi fil-personalit├á huma wkoll parti minn dak li jg─žodd g─žad-differenza fil-pagi bejn is-sessi li x-xellugi j─žobbu jitkellmu dwaru. Jirri┼╝ulta li n-nisa jit─žallsu inqas g─žax huma inqas a─ő─őettabbli (b─žala medja) mill-ir─íiel, mhux min─žabba l-hekk imsejja─ž 'patriarkat'. Mog─žtija, huwa aktar ikkumplikat minn hekk u n─že─í─íi─íkom taqra l-artiklu s─ži─ž tag─žna dwar ti─ő─žad id-differenza fil-pagi. 

Qatt t─žalli liberali jg─židlek li l-─íeneru huwa kostruzzjoni so─őjali, mhuwiex! 

Believe me, ix-xjenza hija fuq in-na─ža tieg─žek b─žala konservattiv, u hemm ─žafna statistika soda biex tappo─í─íja t-twemmin tieg─žek. Hekk niddiskutu l-liberali u jeqirduhom.

Kromo┼╝omi tas-sess
Il-kromo┼╝omi tas-sess jiddeterminaw is-sess.

Li targumenta ma 'liberali huwa b─žal tipprova tisbotta l-mod ta' Biden...

6) ─Žallihom i─žaffru lilhom infushom ─ío toqba

Xi drabi meta niddiskutu xellugin, inqas hu aktar. M'g─žandekx b┼╝onn tirrispondi g─žal kull tweet jew kumment. ─Žallihom jibqg─žu jitkellmu u j─žaffru fÔÇÖtoqba li ma jistg─žux jo─žor─íu minnha. 

Li targumenta maÔÇÖ liberali qisha tipprova tisbotta l-presidenza taÔÇÖ Biden: mÔÇÖg─žandek b┼╝onn tag─žmel xejn, hu ser jag─žmel dan kollu wa─ždu!

Dak kollu huwa dan:

Meta jibqg─žu jg─žajtu u j─žamm─íu l-opinjoni illo─íika tag─žhom ÔÇÖl isfel minn gri┼╝mejk, aktar ma tibqaÔÇÖ kalm u mi─íbura, iktar se jsiru rrabjati u illo─íi─ői. JistaÔÇÖ jasal sal-punt li jkunu marru fuq l-istess ─ža─ía tant drabi li fl-a─ž─žar jibdew jaraw li kienu ┼╝baljati tul il-─žin kollu. 

Tassew ja─ždem...

Il-liberali jemmnu xi ─ža─ía li qalulhom, probabbilment mill-professur universitarju liberali tag─žhom jew Hilary Clinton fuq Twitter. Imbag─žad jintegraw dik l-idea huma stess u ssir parti minn min huma. 

Sfortunatament, il-liberali qatt ma ja─žsbu f'idea qabel ma jassimilawha.

G─žalhekk meta jibdew jargumentaw maÔÇÖ xi ─žadd u jibqg─žu jirrepetu l-lo─íika wara t-twemmin tag─žhom, fÔÇÖdaqqa wa─žda tikklikkja fÔÇÖmo─ž─žhom li ma jag─žmilx sens u li huma morons. 

Hekk tiddiskuti liberali! Trust me, ta─ždem! 

7) Privile─í─í liberali, mhux privile─í─í abjad

Ag─žti ─žarsa lejn in-nies li l-aktar jimbuttaw il-politika liberali...

Tinnota xi ─ža─ía komuni? 

X'aktarx huma l-atturi kollha ta' Hollywood, il-moguls tal-midja, u l-istilel tal-pop. Dawn huma kollha sinjuri u famu┼╝i u m'g─žandhom l-ebda idea dwar kif ta─ždem id-dinja reali. 

Jg─žixu fi bu┼╝┼╝ieqa. 

Tabil─žaqq, st─žarri─í wera li l-Amerikani pper─őepita Hollywood b─žala estremament liberali u skonnettjat mill-pubbliku ─íenerali. Il-Liberali┼╝mu huwa popolari min─žabba li l-ma─í─íoranza l-kbira tal-popolazzjoni huma nag─ža─í u jemmnu kull ─ža─ía li tg─žid l-istilla tal-films jew il-kantant favorit tag─žhom. 

A─žseb dwarha i┼╝da...

X'jafu dwar il-politika, l-ekonomija, jew ix-xjenza? 

Xejn! Dawn l-istudenti tal-kulle─í─í liberali qed jo─žor─íu b─žala transesswali min─žabba li Demi Lovato g─žamlet, u min─žabba li kantanta pop g─žolja fuq il-─žaxixa tg─žid li hemm miljuni ta '─íeneri minn fejn jag─ž┼╝lu, irid ikun hemm! 

Fakkar lil s─žabek tax-xellug li l-ma─í─íoranza tan-nies li jimbuttaw l-ideolo─íiji tax-xellug huma nies li ma jafu xejn dwar il-politika jew l-ekonomija, xejn dwar kif tg─žix il-klassi tal-─žaddiema, u huma huma stess, privile─í─íjati bla ekwivoku. 

Urihom min huma tassew il-privile─í─íjati, hekk tiddiskuti xellugi!

─Žmar imwa─ž─žal fit-toqba
─Žallihom i─žaffru lilhom infushom ─ío toqba!

Il-politika liberali tg─žid li l-armi huma ─ž┼╝iena

Il-liberali huma barra sparati
Il-liberali huma out-gunned!

8) Jekk jhedduk, ftakar biss min g─žandu l-armi tan-nar

G─žaliex ix-xellugi huma daqshekk vjolenti?

G─žal darbÔÇÖo─žra, ma nafx, imma li naf hu li jistg─žu jippruvaw jattakkawk fi┼╝ikament jew jhedduk. Jekk l-affarijiet qed isiru hairy, hawn kif tirba─ž ─ílieda ma liberali.

Meta l-liberali jkunu qed jitilfu argument, jag─žmlu wa─žda minn tliet affarijiet: 

1) Biki.

2) G─žajjat ÔÇőÔÇő'razzist' u fakkarkom fil-'privile─í─í abjad' tieg─žek (anke jekk int iswed).

3) Ipprova u joqtluk. 

Jekk in-numru tlieta jidher probabbli, biex tevita imbarazzament kun ┼╝gur li tindika lill-liberali li r-Repubblikani u l-konservattivi huma dawk li g─žandhom l-armi tan-nar. 

Dan g─žandu jra┼╝┼╝an it-theddid tag─žhom immedjatament, imma jekk ji─íbdu pistola fuqek, allura jista 'jkollok tistaqsi lilek innifsek...

Min hu l-liberali hawn? 

Hawn il-linja tal-qieg─ž

Hemmhekk g─žandek, nispera li ─žadt pja─őir din il-gwida dwar kif tirba─ž argument politiku ma' xellugi u li sibthom utli l-pariri u t-tricks tad-dibattitu tag─žna. 

Dawn il-pariri biex tirba─ž argument ma' xellugin g─žandhom jippermettulek tg─žaddi mill-assalt minn 'rainbows' fuq Twitter b'fa─őilit├á u l-a─ž─žar ponta tag─žna wrietek kif teg─žleb il-libs jekk isiru vjolenti. 

Jekk qed tipprova ssir taf kif tirba─ž dibattiti politi─ői mal-liberali, ftakar li mhux dejjem fa─őli g─žax ix-xellugija g─žandhom it-tendenza li jintegraw it-twemmin liberali tag─žhom mal-─íisem kollu tag─žhom, li jag─žmilha impossibbli g─žalihom li jaraw is-sens. Huwa diffi─őli bi┼╝┼╝ejjed li tipprova tifhem kif titkellem mal-liberali fil-─žajja ta 'kuljum, a─žseb u ara li tipprova twassalhom biex ibiddlu l-fehmiet tag─žhom.  

Allura, ma ta─žbitx lilek innifsek jekk ma jisimg─žux (jew jippruvaw joqtluk), xi nies ma jiswewx li jsalvaw, u a─žjar jit─žallew drool fuq stampi ta 'Hunter Biden fil-qliezet ta' ta─žt abjad tieg─žu. 

I┼╝da, hekk kif tittratta l-liberali. 

G─žandna b┼╝onn l-g─žajnuna TIEG─ŽEK! A─žna nwasslulkom l-a─žbarijiet mhux i─ő─őensurati g─žal FREE, i┼╝da nistg─žu nag─žmlu dan biss grazzi g─žall-appo─í─í tal-qarrejja leali b─žad INTI! Jekk temmen fil-libert├á tal-kelma u tgawdi a─žbarijiet reali, jekk jog─ž─íbok ikkunsidra li tappo─í─íja l-missjoni tag─žna billi isir patrun jew billi tag─žmel a donazzjoni taÔÇÖ darba hawn. % 20 ta KOLLHA il-fondi huma mog─žtija lil veterani!  

Dan l-artiklu dehru huwa possibbli biss grazzi g─žall-isponsors u l-patruni tag─žna! Ikklikkja hawn biex ti─ő─őekkjahom u tikseb xi offerti esklussivi mill-aqwa mill-isponsors tag─žna!

X'inhi r-Reazzjoni TIEG─ŽEK?
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
E─ő─őitati
E─ő─őitati
0 %
Bi ng─žas
Bi ng─žas
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Awtur Bio

Ritratt tal-awtur Richard Ahern LifeLine Media CEO

Richard Ahern
CEO ta' LifeLine Media
Richard Ahern huwa CEO, intraprenditur, investitur, u kummentatur politiku. Huwa g─žandu esperjenza kbira fin-negozju, wara li waqqaf kumpaniji multipli, u regolarment jag─žmel xog─žol ta 'konsulenza g─žal ditti globali. Huwa g─žandu g─žarfien profond tal-ekonomija, wara li qatta '─žafna snin jistudja s-su─í─íett u jinvesti fis-swieq tad-dinja.
─áeneralment tistaÔÇÖ ssib lil Richard bÔÇÖrasu midfuna fil-fond ─íewwa ktieb, jaqra dwar wie─žed mill-pletora taÔÇÖ interessi tieg─žu, inklu┼╝i l-politika, il-psikolo─íija, il-kitba, il-meditazzjoni, u x-xjenza tal-kompjuter; fi kliem ie─žor, huwa nerd.
Email: Richard@lifeline.news Instagram: @Richard.Ahern Twitter: @RichardJAhern

Lura g─žall-qu─ő─őata tal-pa─ína.

By Richard Ahern - LifeLine Media

Kuntatt: Richard@lifeline.news

Ippubblikat: 12 Lulju 2021 

A─í─íornata l-a─ž─žar: 04 2021 Di─őembru

Referenzi (Garanzija ta' verifika tal-fatti):

 1. Marxi┼╝mu-Lenini┼╝mu: https://en.wikipedia.org/wiki/Marxism%E2%80%93Leninism [Websajt ta' awtorit├á g─žolja u ta' fidu─őja]
 2. Qtil tal-massa ta─žt re─íimi komunisti: https://en.wikipedia.org/wiki/Mass_killings_under_communist_regimes [Websajt ta' awtorit├á g─žolja u ta' fidu─őja]
 3. Prezzijiet tal-petrol: https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline10-Snin [Statistika uffi─őjali]
 4. Rata ta' Inflazzjoni Breakeven ta' 10 Snin: https://fred.stlouisfed.org/series/T10YIE [Websajt tal-Gvern]
 5. G─žaliex il-Prova ta' Dr Kermit Gosnell G─žandha Tkun Storja fuq il-Pa─ína ta' Fuq: https://www.theatlantic.com/national/archive/2013/04/why-dr-kermit-gosnells-trial-should-be-a-front-page-story/274944/ [Artiklu tal-a─žbarijiet]
 6. Gianna Jessen: https://en.wikipedia.org/wiki/Gianna_Jessen [Websajt ta' awtorit├á g─žolja u ta' fidu─őja]
 7. Determinazzjoni tas-Sess Kromosomali fil-Mammiferi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9967/ [Dokument taÔÇÖ ri─őerka rivedut mill-pari]
 8. ─Žarsa ─íenerali lejn il-konvenjenza: https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/agreeableness [─áurnal akkademiku]
 9. Tpo─í─íi Numru fuq il-Liberali┼╝mu Per─őepit ta' Hollywood: https://morningconsult.com/2018/03/01/putting-number-hollywoods-perceived-liberalism/ [Statistika uffi─őjali]

Politics

L-a─ž─žar a─žbarijiet mhux i─ő─őensurati u opinjonijiet konservattivi fl-Istati Uniti, ir-Renju Unit, u l-politika globali.

tikseb l-a─ž─žar

Negozju

A─žbarijiet tan-negozju reali u mhux i─ő─őensurati minn madwar id-dinja.

tikseb l-a─ž─žar

Finanzi

A─žbarijiet finanzjarji alternattivi b'fatti mhux i─ő─őensurati u opinjonijiet imparzjali.

tikseb l-a─ž─žar

li─íi

Anali┼╝i legali fil-fond tal-a─ž─žar pro─őessi u stejjer kriminali minn madwar id-dinja.

tikseb l-a─ž─žar
Ing─žaqad mad-diskussjoni!

G─žal aktar diskussjoni, ing─žaqad bl-esklussiv tag─žna forum hawn!

Abbona
Notifika ta '
mistieden
1 kumment
Newest
Oldest ─Žafna Ivvutaw
Feedbacks Inline
Ara l-kummenti kollha
MaryLuther
MaryLuther
Sieg─ža 1 ilu

[ JOIN US ]
Since I started with my online business I earn $90 every 15 minutes. It sounds unbelievable but you wont forgive yourself if you donÔÇÖt check it out.
For more detail visit OPEN THIS SITE__________ http://Www.OnlineCash1.com

1
0
N─žobb il-─žsibijiet tieg─žek, jekk jog─ž─íbok ikkummenta.x